Jdi na obsah Jdi na menu
 


Otázky a odpovědi

Jak správně platit nájem Bytovému družstvu Bělehradská 403?

Nájem (úhrady za užívání bytu a služeb s tím spojených) je hrazen:

a) trvalým příkazem z bankovního ústavu (individuálně zajišťuje majitel účtu u bankovního ústavu)

b) SIPO

c) v kanceláři BD 403 v hotovosti (v úředních hodinách)

 

Číslo účtu nájemného: 1041141349/0800 u České spořitelny Most

Variabilní symbol je vaše číslo popisné, nula (místo pomlčky) a vaše číslo bytu

Stanovený termín 15. dne v měsíci, nejpozději do konce běžného měsíce

 

 

Co je nutné ohlásit ?

Mezi ohlašovací povinnosti uživatelů bytu a nebytových prostor patří:

veškeré změny týkající se uživatele bytu - počty osob v bytě, narození dítěte, úmrtí, rozvod, sňatek, změna příjmení, změna vlastníka bytu, apod.

Oznámení se provádí písemnou formou do 30ti dnů od uskutečnění změny.

 

 

Jak se zachovat při poruše, jsem-li uvnitř uvízlý(á) ve výtahové kabině?

V případě, že jsou vnitřní výtahové dveře uzavřeny, nesnažte se v žádném případě o jejich otevření násilím.

Ve výtahové kabině na spodní části ovládacího panelu je tlačítko se symbolem zvonku. Stisknutím tohoto tlačítka (nejméně 3-4 vteřiny) se automaticky začne vytáčet číslo dispečinku firmy Hasman – výtahy Most. Po navázání spojení nahlašte prosím adresu místa‚ číslo popisné  vchodu, odkud voláte.

 

 

Jaký je postup při stavební úpravě v bytě?

Tuto stavební úpravu je třeba písemně ohlásit v kanceláři Bytového družstva. Zde Vám poradí podle rozsahu prací, zda je nutné zajistit projektovou dokumentaci, statický posudek a zda je nutné vyjádření stavebního úřadu.

Ke schválení stavební úpravy je nutné popsat, jaká úprava se bude v bytě provádět, v jakém rozsahu, za použití jakých materiálů. Ideální je zakreslit schematicky stávající stav a stav po stavební úpravě.

Schválení podléhá také jakýkoliv zásah do společných částí domu (tj. fasády, střechy, balkonu, lodžie apod.).

Ohlásit stavební úpravu jsou povinni všichni uživatelé bytů a nebytových prostor. Vydání souhlasu se stavební úpravou je bezplatné.

Tímto ohlášením stavebních úprav ve vašem bytě se vyhnete možným nepříjemnostem v budoucnu.

 

 

Co je součástí společných částí domu?

Ve smyslu zákona č. 72/1994 Sb. v platném znění jsou společnými částmi domů zejména základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné konstrukce, vchody, schodiště, chodby, balkony, terasy, prádelny, sušárny, kočárkárny, kotelny, komíny, výměníky tepla, rozvody tepla, rozvody teplé a studené vody, kanalizace, plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, hromosvody, společné antény, a to i když jsou umístěny mimo dům.

Dále se za společné části domu považují příslušenství domu (například drobné stavby) a společná zařízení domu (například vybavení společných koláren).

 

 

Je třeba provádět revizi plynového zařízení při výměně spotřebiče nebo zásahu do rozvodu plynu v bytě?

Jestliže si uživatel pořídí nový plynový spotřebič, nemusí být prováděna revize, pokud se jedná pouze o záměnu starého za nový spotřebič.

Revize nemusí být také prováděna v případě, že není plynovod prodloužen o více jak 3 metry.

V obou případech však musí zásah provádět oprávněná organizace, která je držitelem právoplatného oprávnění vystaveného ITI Praha.

Periodické revize plynového zařízení v bytech a nebytových prostorech Bytového družstva Bělehradská 403 se provádějí jednou za 3 roky, jak ukládá příslušná legislativa.

 

 

 

Co je příčinou k vytváření plísní v bytech?

Plísně vznikají tam, kde jsou pro jejich vznik vhodné podmínky - teplota, vlhkost a živné prostředí. V panelových bytových stavbách dochází ke vzniku plísní ve vytápěných místnostech, kde relativní vlhkost na povrchu konstrukce přesahuje 80% (případně dochází ke kondenzaci vodní páry na vnitřním povrchu).

U bytových domů se jedná zejména o kritické detaily v místě tepelných mostů, vazeb - např. kouty místností ve styku vnitřních a obvodových stěn, konstrukce okolo oken apod. Na výše uvedené podmínky má tedy kromě konstrukčních závad vliv okolní prostředí, ať se jedná o zvýšenou prostorovou vlhkost (vaření, zalévání květin, akvária, sušení prádla, koupelna apod.), nebo v neposlední řadě nedostatečné větrání. Zde se jedná o vlivy, ve většině případů přímo ovlivnitelné uživatelem bytu.

Plastová okna, v poslední době tak často instalovaná, nejsou sama o sobě příčinou vzniku plísní.

 

 

 

Kolik stupňů má mít teplá voda?

Vyhláška Ministerstva průmyslu a obchodu určuje povinnost dodávat teplou vodu celoročně tak, aby měla na výtoku u spotřebitele 45°C až 60°C a to v době minimálně od 6:00 – 22:00 hodin, s výjimkou možnosti krátkodobého poklesu v odběrní špičce.