Jdi na obsah Jdi na menu
 


Nová legislativa

5. 3. 2014

 Nová legislativa týkající se bytových družstev a některé z novinek platné po 1. lednu 2014

Dnem 1. ledna 2014 začal platit nový občanský zákoník a také zákon o obchodních korporacích. Jeho součástí je nově i problematika bytových družstev. Zákon č. 72/1994 Sb., o vlastnictví bytů, přestal platit.

Mnozí právníci – i renomovaní a celostátně známí – veřejně vyslovovali pochybnosti o obsahové správnosti nových legislativních norem, poukazovali na možnou různorodost výkladu mnoha ustanovení, vyslovovali obavy z praxe. Přesto všechno oba zákony jsou od Nového roku účinné a můžeme se případně těšit na překvapení, která přinese jejich uvedení v reálný život.

Musíme uznat, že seznámit se s více než třemi tisíci paragrafů nového občanského zákoníku je nad síly běžného člověka. Proto časopis Bytová družstva – SVJ – správa domů připravil ve spolupráci s Mgr. Kateřinou Horákovou z legislativně-právního oddělení Svazu českých a moravských bytových družstev přehled základních změn, které se týkají družstevníků. V obecné rovině přinášíme výklad odbornice níže. Stanovy, nově schválené shromážděním delegátů SBD Krušnohor dne 19. prosince 2013, přenášejí zákonná ustanovení do konkrétních podmínek našeho družstva. Stanovy (jsou vpravo) si proto od výtisku zpravodaje oddělte (jde celkem o tři dvojlisty, tedy o dvanáct tiskových stran), seznamte se s jejich zněním a uschovejte si je na takovém místě, abyste je měli vždy při ruce. Tyto stanovy se týkají družstevníků.

Se změnami platnými pro společenství vlastníků a s jejich stanovami vás seznámíme po jejich schválení.

Družstevní podíl

Co se stane s členským podílem? Nově se bude označovat jako „družstevní podíl“. Družstevní podíl zahrnuje majetková i nemajetková práva a povinnosti člena plynoucí z členství v družstvu. Družstevní podíl bude věcí v právním smyslu.

Nájem družstevního bytu

Převádí se ve vašem družstvu družstevní podíly spojené s právem nájmu bytu?

S družstevním podílem získá nabyvatel nájemní právo k družstevnímu bytu automaticky. Ke vzniku nájemního práva nebude nutné, aby byla mezi družstvem a nabyvatelem družstevního podílu uzavřena nová nájemní smlouva.

Práva a povinnosti členů při užívání družstevních bytů

Jaké povinnosti musí dodržovat uživatelé družstevních bytů?

Pravidla budou povinnou náležitostí stanov, takže podrobnější úpravu práv a povinností souvisejících s užíváním družstevních bytů bude třeba hledat především tam.

Bude družstvo v budoucnu pravidla schvalovat nebo měnit?

Po 1. lednu 2014 bude třeba, aby o této změně stanov rozhodli všichni členové družstva, kteří mají nájemní právo.

Řešíte nějakou otázku ohledně nájmu družstevního bytu a stanovy družstva v tomto směru mlčí?

V takovém případě se bude postupovat podle nového občanského zákoníku, který obsahuje také zvláštní ustanovení o nájmu bytu. Detailní úpravu může obsahovat nájemní smlouva mezi družstvem a členem.

Zastavení družstevního podílu

Bude možné družstevním podílem ručit?

Jestliže stanovy vašeho družstva nebudou obsahovat žádné ustanovení týkající se zastavení družstevního podílu, budou moci členové družstva použít družstevní podíl jako zástavu k zajištění libovolných pohledávek. Stanovy ale mohou zastavení družstevního podílu buď úplně vyloučit, nebo jen omezit. Stanovy mohou obsahovat podmínky, za nichž zastavení družstevního podílu bude možné, např. půjde-li o zajištění úvěru na pořízení družstevního podílu, nebo pokud dá souhlas k zastavení orgán družstva. Změnu stanov lze provést i kdykoli po 1. lednu 2014, ovšem s tím rizikem, že mezitím některý ze členů svůj družstevní podíl iž zastaví.

Spoluvlastnictví družstevního podílu

Je možné, aby jeden družstevní podíl vlastnilo třeba dvacet osob zároveň?

Ano, bude to možné. Jeden ze spoluvlastníků bude správcem družstevního podílu a ten bude ostatní spoluvlastníky zastupovat na členské schůzi nebo při jiných právních jednání vůči družstvu. Stanovy však mohou spoluvlastnictví družstevního podílu vyloučit nebo omezit.

Členství právnických osob

Může být členem bytového družstva i právnická osoba?

Ano, bude to možné, členy bytového družstva se budou moci stát i společnosti s ručením omezeným nebo akciové společnosti. Platí totéž, co už bylo uvedeno pro zastavení a spoluvlastnictví družstevního podílu. Nechcete-li tuto možnost ve vašem družstvu připustit, musíte ji stanovami vyloučit nebo omezit.

Vyloučení člena z družstva

Mění se něco na vylučování z družstva?

Postup se prakticky neliší, bude však třeba obezřetnosti při naplňování formální stránky. Listiny provázející vyloučení člena z družstva musejí odpovídat požadavkům zákona o obchodních korporacích. Jinak hrozí, že vylučovaný člen bude v případném soudním sporu o vyloučení vůči družstvu úspěšný. Zejména je třeba pamatovat na to, že členská schůze nebo představenstvo budou muset do rozhodnutí o vyloučení zahrnout také poučení o právu vylučovaného člena na obranu. Vylučovanému členovi se následně musí doručit celé rozhodnutí, nejen oznámení o vyloučení.

Další členské vklady

Mají členové družstva i v budoucnu přebírat závazek ke splácení dalších členských vkladů?

Tato možnost bude muset být po 1. ledna 2014 připuštěna ve stanovách a stanovy zároveň budou muset obsahovat výši tohoto vkladu nebo způsob jeho určení. Další podmínkou převzetí dalšího členského vkladu bude uzavření písemné smlouvy se členem družstva. Tuto smlouvu schvaluje členská schůze, stanovy však mohou určit, že smlouvu o převzetí dalšího členského vkladu členská schůze neschvaluje.

Počet členů družstva, typy družstev podle velikosti a jejich orgány

Minimální počet členů se snižuje z 5 na 3. Při počtu členů mezi 3 a 49 může družstvo zvolit zjednodušenou formu vedení, kdy jeho jediným orgánem vedle členské schůze může být předseda družstva. Nadále už nebude možné mít vedle před¬sedy „malého“ družstva také dalšího pověřeného člena, který by plnil funkci statutárního orgánu. Tato „malá“ družstva ne¬musejí zřizovat kontrolní orgán. V případě, že má družstvo 50 až 199 členů, bude jeho nejvyšším orgánem členská schůze, statutárním orgánem bude představenstvo s nejméně 3 členy a kontrolním orgánem bude komise s nejméně 3 členy. U druž¬stev s 200 a více členy může působnost členské schůze zčásti nebo zcela plnit shromáždění delegátů (dosud zákon přesný počet členů neurčoval). Při změně počtu členů nad nebo pod stanovenou hranici bude muset družstvo do 3 měsíců uvést strukturu svých orgánů do souladu se svojí „velikostí“.

Odměňování členů orgánů

Mají členové kteréhokoli orgánu vašeho družstva nárok na úplatu za výkon své funkce?

Prověřte, že ujednání smluv o výkonu funkce a o odměně s těmito osobami odpovídají požadavkům zákona o obchodních korporacích. Zejména, že byla odměna těmto osobám stanovena dostatečně určitě a že byla schválena členskou schůzí nebo shromážděním delegátů družstva. Nebyla-li uzavřena smlouva o výkonu funkce, měla by se k odměně vyjádřit také kontrolní komise, jestliže byla v družstvu zřízena. Totéž, co bylo řečeno o odměně za výkon funkce, platí pro jakékoli jiné plnění poskytované v souvislosti s výkonem funkce, např. pro služební telefon nebo příspěvek na pojištění. Jedná-li se o člena představenstva, který je zároveň zaměstnancem družstva, musí být obdobným způsobem schválena také mzda. Nebudou-li podmínky pro odměňování podle nových předpisů splněny nejpozději do 30. června 2014, považuje se výkon funkce těchto osob za bezplatný!

Svolávání členské schůze – internetové stránky

Pozvánka na členskou schůzi má být uveřejňována na inter¬netových stránkách družstva a zasílána členům na adresu uvedenou v seznamu členů. Protože zákon neuvádí v tomto směru žádné výjimky, budou muset všechna družstva bez ohledu na svoji velikost zřídit internetové stránky.

Zjednodušené rozhodování členské schůze

Potřebujete v družstvu rozhodnout určitou záležitost a máte problémy se svoláním dostatečného počtu členů?

Nově může členská schůze rozhodovat i korespondenčně, neboli „per rollam“, to znamená, že se členové nescházejí, ale zasílá se jim návrh rozhodnutí. Členové družstva svůj souhlas (nebo nesouhlas) s návrhem zasílají zpět družstvu. Podmínkou pro použití tohoto postupu je, že jej připouštějí stanovy vašeho družstva.

Název družstva

Obsahuje název vašeho družstva označení „bytové "?

Pokud ne, musíte nejpozději do 30. června 2014 název změnit, provést zápis ve veřejném rejstříku a do sbírky listin doručit upravené stanovy.

Uvedení stanov družstva do souladu s novými předpisy

Je text stanov družstva v některé části v rozporu s donucujícími ustanoveními zákona o obchodních korporacích (např. vypořádací podíl, rozdělování zisku, proces vylučování z družstva aj.)?

Takový text se 1. ledna 2014 automaticky zrušuje. Zákon o obchodních korporacích ukládá družstvům povinnost, aby do 30. června 2014 přizpůsobily své stanovy nové právní úpravě a založily aktualizované znění stanov do sbírky listin. Obvykle bude nutné svolání členské schůze nebo shromáždění delegátů, které o změně stanov rozhodne.

Seznam členů

Bude mít člen družstva právo získat kopii seznamu členů družstva?

Člen družstva bude mít nejen právo nahlížet do seznamu členů a získávat potvrzení o svém členství, ale nově bude mít právo také na své vlastní náklady získat opis seznamu členů nebo požadované části seznamu. Je vhodné při předávání opisu seznamu členů upozornit člena družstva na to, že musí se seznamem nakládat pouze v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.

Přechod členského podílu

Družstevní podíl se může dědit nebo může být prodán exekutorem ve veřejné dražbě.

Co když si notář nebo exekutor nezjistí, že právě ve vašem družstvu je vznik členství vázán na splnění podmínky nebo je omezeno nabývání družstevního podílu do spoluvlastnictví nebo právnickými osobami?

Buďte aktivní a informujte o těchto skutečnostech notáře v dědickém řízení po zemřelém členovi nebo exekutory v exekučním řízení.

Mgr. Kateřina HORÁKOVÁ
legislativně-právní oddělení
Svazu českých a moravských
bytových družstev
(Zdroj: Bytová družstva – SVJ – správa domů)

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Are you 18? Come in and don't be shy!

(loveawake.ru, 31. 1. 2022 16:34)

Welcome to the world of adult Dating loveawake.ru