Jdi na obsah Jdi na menu
 


Zápis členské schůze 5.3.2014

1. 4. 2014

 Zápis z členské schůze Družstva Bělehradská 403

konané dne 05. 03. 2014

 

Program schůze:

 

1.    Zahájení

2.    Výtahy – Financování, harmonogram prací, host

3.    Družstevní byty na prodej – určení nové ceny

4.    Občanský zákoník – změny týkající se družstva (informace)

5.    Diskuse

6.    Závěr

 

1. Členské schůze se zúčastnilo představenstvo družstva – p. Jiří Mudra – předseda, p. Edita Štekrová – místopředseda, p. Libor Böhm – místopředseda, p. Ivan Tichý – člen kontrolní komise, pozvání byli - p. Jiří Hasman – majitel firmy, která bude provádět rekonstrukci výtahů, p. Kuřák – pojišťovací makléř

 

Členskou schůzi zahájil předseda družstva p. Mudra, který přivítal všechny přítomné a poděkoval za účast. Přečetl program schůze a konstatoval, že schůze není usnášení schopná, takže se bude jednat pouze o informativní charakter.

 

2. Do výběrového řízení na rekonstrukci výtahů se přihlásily tyto firmy:

Výtahy Vaněrka, Fanak Chomutov, RST Výtahy Ústí nad Labem a Jiří Hasman

 

Dne 2. 12. 2013 proběhlo výběrové řízení, kterého se zúčastnilo 10 členů družstva a  byla vybrána firma Jiřího Hasmana z Mostu s nabídnutou cenou 3.767.400,- Kč. Výběrového řízení se mohl zúčastnit kdokoli z členů družstva. Den a hodina výběrového řízení byla vyvěšena na nástěnce s dostatečným předstihem. Firma Jiří  Hasman byla vybrána hlavně z důvodu místní příslušnosti a následného servisu.

 

Na rekonstrukci výtahů družstvo získalo úvěr ve výši 3 800 000,- Kč od České spořitelny, a.s., což pokryje veškeré náklady na rekonstrukci. Výše úroku je 2,13% ročně s vázací dobou na 5 let, datum splatnosti je do 30. 6. 2034. Po dobu vázací je splátka 19.600,- a po pěti letech se úvěr upraví a tím docílíme kratší dobu splácení, ovšem za podmínky vyšších splátek.

 

Rekonstrukce výtahů začne podle smlouvy v 21. týdnu, tj. od 19. 05. 2014. Informace o přesném termínu budou vyvěšeny s přibližně měsíčním předstihem na nástěnkách a budou také vhozeny každému do poštovní schránky.

  

Poté bylo předáno slovo panu Hasmanovi, který nastínil přítomným členům rozsah prací a dobu kdy se na výtazích začne pracovat. Podal informace o technických parametrech výtahů a nabídl také ukázku již zrekonstruovaného výtahu. Doba, po kterou výtah nepojede, bude pět týdnů. Při nedodržení termínu budou účtovány sankce, které jsou uvedeny ve smlouvě.

  

Když už přítomní neměli k p. Hasmanovi žádné dotazy, poděkoval p. Mudra za poskytnutí informací a konstatoval:

že schůze je již usnášení schopná, protože se dostavili další členové.

 

Celkem se tedy zúčastnilo schůze 53 členů družstva.

 

Poté p. Mudra přešel k bodu 3, který se týkal prodeje družstevních bytů. Představenstvo navrhlo se souhlasem přítomným snížení cen prodávajících bytů:

  

Byt v přízemí s lodžií 3+1, vchod 357 z 250.000,- Kč na 200.000,- Kč. Cena byla odsouhlasena všemi přítomnými členy. Pro 53 členů, proti 0, zdržel 0. O tento byt neprojevil nikdo zájem.

  

Byt v 1. patře s lodžií 3+1, vchod 358 z 330.000,- Kč na 250.000,- Kč. Cena byla odsouhlasena. Pro 52 členů, proti 1 člen, zdržel 0. O byt projevila zájem p. K....... Bylo hlasováno a odsouhlaseno všemi přítomnými členy o prodeji bytu p. K....... Pro 53 členů, proti 0, zdržel 0. Byt bude prodán paní K...... za 250.000,- Kč.

  

Vzhledem ke změnám v občanském zákoníku a případu, kdy došlo k vytopení bytu, který nebyl pojištěný a postižený pak nárok chce vymáhat na družstvu, pozvalo představenstvo družstva pojišťovacího makléře p. Kuřáka. Ten přednesl svou nabídku pro členy družstva ohledně pojištění domácností a nabídl všem členům slevu 40% na pojištění vzhledem k tomu, že zajišťuje pojištění majetku družstva, které je pojištěno u společnosti UNIQA a.s..

  

Poté p. Mudra poděkoval p. Kuřákovi za nabídku a pokračoval bodem 4.

 

4. Nový občanský zákoník:

   

Od 1. 1. 2014 je v platnosti nový občanský a obchodní zákoník. Družstvo musí změnit stanovy a název družstva a to tak, že musí přidat slovo bytové družstvo.

Nově je změna i v tom, že nájemník, který bude dlužit více jak tři nájmy, či za služby spojené s užíváním bytu, tak může dostat výpověď z bytu danou pronajímatelem podle §711 bez přizvání soudu.

Změn v nových zákonících je plno a tak představenstvo zřídilo nové webové stránky, kde bude vše průběžně zveřejnováno. Webové stránky družstva jsou: 

www.belehradska403.estranky.cz

 

Po bodě 4 následovala diskuze.

Vzhledem k neustálým výpadům p. Malkuse ohledně střetu zájmů pana Böhma, který vykonává instalatérské práce pro družstvo, bude každý člen, u kterého bude pan Böhm provádět jakékoli instalatérské práce, např. výměnu topení, podepisovat úkolový list.

 

Díky stížnosti pana Boudy, je možno že každý člen družstva si může v kanceláři družstva vyzvednout svůj vodoměr, který mu byl vyměněn. Obdobně to platí i v případě výměny ústředního topení. Pokud někomu bude vyměněn radiátor, může se domluvit s provádějící firmou a nechat si ho.

 

Vzhledem k tomu, že poté co dostal slovo p. Malkus polovina členů odešla, předseda družstva v souladu se stanovami členskou schůzi ukončil.